Regulamin V Biegu Nyskiego.

Organizator:

• Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GIM 2" w Nysie.

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Partnerzy:

• Gmina Nysa,

• Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

• Nyski Dom Kultury,

• Grupa biegowa NYSA BIEGA,

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. o.o. w Nysie,

• Komenda Powiatowa Policji w Nysie,

• Straż Miejska w Nysie,

• Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Nysa,

• Gimnazjum nr 2 im. Karpatczków w Nysie,

• Agencja Rozwoju Nysy.

Cele i założenia biegu:

• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

• Propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej.

• Promocja Gminy Nysa.

• Integracja środowiska biegaczy.

Termin i miejsce:

• Impreza odbędzie się w dniu 11 czerwca 2017 roku (niedziela) w Nysie.

• Start o godz. 15:00 - Start i meta na ulicy Sudeckiej obok Gimnazjum nr 2.

• Dystans 5km i 10 km ( 5km - 1 pętla bez atestu, 10 km - 2 pętle), nawierzchnia

asfaltowa 100% .

• Bieg odbędzie się przy zamkniętym ruchu ulicznym.

• Ze względu na układ komunikacyjny miasta limit 10-cio kilometrowej trasy, wynosić będzie 01:30 h (Jedna pętla: Sudecka, Prusa, Mickiewicza, Prudnicka, Celna, Rynek, Wrocławska, Parkowa, Piastowska, Krzywoustego, Wyspiańskiego, Powstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Sudecka ).

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

• Organizator wprowadza limit uczestników: 5 km - 200 osób, 10 km - 600 osób.

• Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 11 czerwca 2017 r. ukończą 16 lat, opłacą wpisowe oraz podpiszą w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Dz.U.nr 101 poz.1095 z dn.12.09.2001).

• Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez rodzica/opiekuna prawnego).

• Odebranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

• Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie z użyciem chipów i numerów jednorazowych (nie pobieramy kaucji za chipy).

• Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie : www.biegnyski.pl oraz www.maratonypolskie.pl, do dnia 2 czerwca (piątek) 2017 r. lub w dniu 11.06.2017 r. w biurze zwodów.

• Od 3 czerwca do 10 czerwca 2017 r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń.

• Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 11 czerwca 2017 w godz. 11.00 - 14.30 w biurze zawodów w Gimnazjum nr 2 w Nysie przy ulicy Sudeckiej (wejście od strony boiska sportowego).

• Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

• Zgłoszony zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu wpłaty. Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.

• Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

Wysokość opłaty startowej:

• Do dnia 2 czerwca 2017r. wynosi: 5 km - 25 zł, 10 km - 35 złotych.

• Uwaga!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 15 maja 2017 r. otrzymają w pakiecie okolicznościowy ręcznik V Biegu Nyskiego.

• W dniu zawodów (11.06.2017r.) - opłata startowa w ramach wolnych miejsc w biegu na 5 i 10 km wynosi 70 złotych.

Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora :

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie,

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891 - uwaga! zmiana konta.

• W tytule wpłaty należy wpisać: "5 km lub 10 km, imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika", (np. 5 km, Jan Kowalski 1977 lub 10 km, Jan Kowalski 1977 )

• W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa oraz dystans biegu.

• Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.

• Osoba, której wpływ na konto w określonym regulaminem terminie nie został odnotowany, winna jest dopłacić różnicę wynikającą z wpłaty w terminie późniejszym.

• Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika biegu, w przypadku rezygnacji uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

• Z opłaty startowej zwolni są zwycięzcy I, II, III, IV Biegu Nyskiego - I miejsce- Open K i M.

Klasyfikacja końcowa biegów:

Dystans 5 km:

• Prowadzona będzie tylko klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Dystans 10 km:

• Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn :

Mężczyźni Kobiety

M16 16-19 lat (2001-1998) K16 16-19 lat (2001-1998)

M20 20-29 lat (1997-1988) K20 20-29 lat (1997-1988)

M30 30-39 lat (1987-1978) K30 30-39 lat (1987-1978)

M40 40-49 lat (1977-1968) K40 40-49 lat (1977-1968)

M50 50-59 lat (1967-1958) K50 50-59 lat (1967-1958)

M60 60-69 lat (1957-1948) K 60 lat i więcej (1957 i starsze)

M70 70 lat i więcej (1947 i starsi)

• O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

Dodatkowe klasyfikacje:

• Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Gminy Nysa (decyduje stałe zameldowanie w Gminie Nysa),

• Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z Województwa Opolskiego,

• Najstarsza zawodniczka i zawodnik.

• W ramach V Biegu Nyskiego rozegrane zostaną III Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Nauczycieli w biegu na 10 km.

Nagrody:

Dystans 5 km:

• Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1-10 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

Dystans 10 km:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

• miejsce I - 600zł

• miejsce II - 500 zł

• miejsce III - 400 zł

• miejsce IV - 300 zł

• miejsce V - 200 zł

• miejsce VI - 100 zł

• Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.

• Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

• W poszczególnych kategoriach wiekowych K i M za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

• W kategorii najlepsza zawodniczka i zawodnik Gminy Nysa, za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

• Najlepsza zawodniczka i zawodnik Województwa Opolskiego - 1K i 1M

• Najstarsza zawodniczka i zawodnik 1K i 1M

• Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Nauczycieli - puchary za miejsca 1-6 open K i M.

• Za ustanowienie rekordu trasy w kategorii open K i M przewidziana dodatkowa nagroda.

Postanowienia końcowe:

• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

• Klasyfikacja - dla wszystkich kategorii zawodników wg uzyskanego na mecie czasu brutto.

• W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: numer startowy wraz z agrafkami, medal, poczęstunek po biegu za okazaniem bonu żywnościowego, wodę na trasie i po biegu, oraz biorą udział w losowaniu nagród po biegu.

• Uwaga!!! Tylko zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 15 maja 2017 r. otrzymają w pakiecie okolicznościowy ręcznik V Biegu Nyskiego.

• Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

• Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora.

• Szatnie będą dostępne dla uczestników w budynku biura zawodów.

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni.

• Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane we własne worki (torba, plecak) z opisanym czytelnie numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika na przechowanie w depozycie. Oddawanie rzeczy będzie odbywać się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy pozostawionych w szatni przez inną osobę.

• Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.

• Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

• Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

• Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 30 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu - decyzje Organizatora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

• W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami:

Tomasz Kołodziej tel. 608 595 509 kontakt@biegnyski.pl

Jacek Makowski tel. 795 584 915 kontakt@biegnyski.pl

www.biegnyski.pl