Regulamin VII Biegu Nyskiego.

Cele i założenia biegu:

• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,

• Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej,

• Promocja Gminy Nysa,

• Integracja środowiska biegaczy,

• Promocja Sponsorów i Partnerów.

Termin i miejsce:

• Impreza odbędzie się w dniu 08 czerwca 2019 roku (sobota) w Nysie.

• Start o godz. 19:00 - start i meta na ulicy Sudeckiej przy Hali Sportowo-Widowiskowej, pn. "HALA NYSA"

• Dystans 10 km - 1 pętla, nawierzchnia asfaltowa 100%, Atest PZLA.

• Bieg odbędzie się przy zamkniętym ruchu ulicznym.

• Ze względu na układ komunikacyjny miasta limit 10-cio kilometrowej trasy, wynosić będzie 01:40 h (jedna pętla: Sudecka, Rodziewiczówny, Długosza, droga powiatowa w kierunku Białej Nyskiej, droga powiatowa w kierunku Siestrzechowic, 3 Maja, Mickiewicza, Rodziewiczówny, Sudecka)

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

• Organizator wprowadza limit uczestników: 10 km - 900 osób.

• Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 08 czerwca 2019 r. ukończą 16 lat, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną dpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. nr 101 poz. 1095).

• Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez rodzica/opiekuna prawnego).

• Odebranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

• Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie z użyciem chipów i numerów jednorazowych.

• Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie : www.biegnyski.pl do dnia 31maja (piątek) 2019 r. lub w dniu 8 czerwca 2019 r.w biurze zwodów.

• Od 1 czerwca do 8 czerwca 2019 r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń.

• Biuro zawodów, weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 8 czerwca 2019 r. w godz.14.00 - 18.30 w biurze zawodów Hali Sportowo-Widowiskowej w Nysie "HALA NYSA", przy ul. Sudeckiej 23.

• Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

• Zgłoszony zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu wpłaty. Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.

• Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

• Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 20:40 są zobowiązani do przerwania biegu i przejścia na chodnik/pobocze trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

• W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

• W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

Wysokość opłaty startowej:

• Do dnia 5 maja 2019 r., wynosi: 40 złotych, (liczy się data wpływu), w dniach od 6 maja 2019 r., do 31 maja 2019 r., wynosi: 50 złotych (liczy się data wpływu).

• Uwaga!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 5 maja 2019 r. otrzymają w pakiecie ręcznik okolicznościowy VII Biegu Nyskiego.

• W dniu zawodów (08.06.2019 r.) - opłata startowa w ramach wolnych miejsc w biegu na 10 km wynosi, 60 złotych.

Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora :

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie,

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

• W tytule wpłaty należy wpisać: " imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski 1977, Warszawa)

• W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.

• Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.

• Osoba, której wpływ na konto w określonym regulaminem terminie nie został odnotowany, winna jest dopłacić różnicę wynikającą z wpłaty w terminie późniejszym.

• Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika biegu, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

• Z opłaty startowej zwolni są zwycięzcy I, II, III, IV, V, VI Biegu Nyskiego - I miejsce- Open K i M.

Klasyfikacja końcowa biegu:

Dystans 10 km:

• Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn :

Mężczyźni Kobiety

"M16" 16-19 lat (2003-2000) "K16" 16-19 lat (2003-2000)

"M20" 20-29 lat (1999-1990) "K20" 20-29 lat (1999-1990)

"M30" 30-39 lat (1989-1980) "K30" 30-39 lat (1989-1980)

"M40" 40-49 lat (1979-1970) "K40" 40-49 lat (1979-1970)

"M50" 50-59 lat (1969-1960) "K50" 50-59 lat (1969-1960)

"M60" 60-69 lat (1959-1950) "K60" 60-69 lat (1959-1950)

"M70" 70 lat i więcej (1949 i starsi)

• O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

Dodatkowe klasyfikacje:

• Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Gminy Nysa, miejsca I-III (decyduje stałe zameldowanie w Gminie Nysa).

• Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Powiatu Nyskiego, miejsca I-III (decyduje stałe zameldowanie w Powiecie Nyskim).

• Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z Województwa Opolskiego, miejsca I-III (decyduje stałe zameldowanie w Województwie Opolskim).

• Najstarsza zawodniczka i zawodnik.

• W ramach VII Biegu Nyskiego rozegrane zostaną, V Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Nauczycieli w biegu na 10 km.

Nagrody:

Dystans 10 km:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

• miejsce I - 600zł

• miejsce II - 500 zł

• miejsce III - 400 zł

• miejsce IV - 300 zł

• miejsce V - 200 zł

• miejsce VI - 100 zł

• Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.

• Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

• W poszczególnych kategoriach wiekowych K i M za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

• W kategorii najlepsza zawodniczka i zawodnik Gminy Nysa, za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

• W kategorii najlepsza zawodniczka i zawodnik Powiatu Nyskiego za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

• Najlepsza zawodniczka i zawodnik Województwa Opolskiego - za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

• Najstarsza zawodniczka i zawodnik 1K i 1M

• Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Nauczycieli - puchary za miejsca 1-6 open K i M.

• Za pobicie rekordu Biegu Nyskiego, w kategorii open K i M przewidziana dodatkowa nagroda.

Postanowienia końcowe:

• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

• Klasyfikacja - dla wszystkich kategorii zawodników wg uzyskanego na mecie czasu brutto.

• W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: numer startowy wraz z agrafkami, medal, poczęstunek po biegu za okazaniem bonu żywnościowego, wodę na trasie i po biegu oraz biorą udział w losowaniu nagród po biegu.

• Uwaga!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 6 maja 2019 r. otrzymają w pakiecie ręcznik okolicznościowy VII Biegu Nyskiego.

• Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

• Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora.

• Szatnie będą dostępne dla uczestników w budynku biura zawodów.

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni.

• Do depozytu zawodnicy oddają rzeczy zapakowane we własne worki (torba, plecak) z opisanym czytelnie numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika. Oddawanie rzeczy będzie odbywać się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy pozostawionych w szatni przez inną osobę.

• Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.

• Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

• Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

• Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 15 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu - decyzje Organizatora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

• W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami:

Tomasz Kołodziej tel: 608 595 509, mail: biegnyski@gmail.com

Jacek Makowski tel: 795 584 915, mail: biegnyski@gmail.com

www.biegnyski.pl